Příprava zavádění telemedicíny akceleruje, FN Olomouc je lídrem

27. 6. 2024

Ve čtvrtek 27. června 2024 proběhlo v sídle Ministerstva zdravotnictví ČR jednání lídrů české telemedicíny. V rámci schůzky odprezentovali hlavní členové řešitelského týmu nejnovější postupy při řešení projektu „Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví – telemedicína“ a problematiku přišli představit a diskutovat se zástupci zdravotních pojišťoven, akademického sektoru, poskytovatelů péče a veřejných institucí.
Úvodního slova se ujal Bc. Petr Foltýn, jenž nastínil základní pilíře elektronizace zdravotnictví v návaznosti na projekt. Slovo následně převzal obchodní náměstek Fakultní nemocnice Olomouc Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, který představil realizační tým a jeho pracovní historii a dále také základní pilíře projektu. 
JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová prezentovala nejnovější legislativní aktuality včetně připravované vyhlášky o telemedicíně, která je důležitým krokem při realizaci projektu. Ing. David Kula, Ph.D. představil první výsledky sociologického průzkumu mezi odbornou i laickou veřejností, jež budou sloužit jako podklad pro ucelenou komunikační strategii zavádění telemedicíny do praxe v České republice. 
MUDr. Tomáš Doležal uvedl pokrok v rámci podproduktu, který je zaměřen na metodiku posuzování telemedicínských služeb a systém úhrad pojišťovnami. V současné době finišují rešerše na dané téma, a ty budou během září prezentovány společně s prvním návrhem zmíněné metodiky. 
Mgr. Michal Štýbnar zájemcům objasnil klinické doporučené postupy, které budou v rámci projektu vytvořeny. Následně Mgr. Filip Matějka představil pokrok v přípravě výběrového řízení na telemedicínskou platformu, jejíž součástí bude pilotní studie z oborů jako kardiologie, pneumologie, paliativní péče, oftalmologie, psychiatrie, neurologie, diabetologie aj.
Pravidelné schůzky s prezentacemi pokroku v projektu jsou důležitým ukazatelem o postupu při realizaci. Telemedicína se ukazuje být velmi důležitou součástí zdravotní péče, díky které budou poskytované zdravotní služby pro pacienty dostupnější a uživatelsky přívětivější.