Unikátní průzkum mapuje postoje k telemedicíně mezi lékaři a pacienty v ČR

6. 5. 2024

V měsíci dubnu 2024 zahájila Fakultní nemocnice Olomouc (FN Olomouc) realizaci rozsáhlého průzkumu, jehož cílem je komplexně zmapovat postoje k telemedicíně mezi zdravotnickými pracovníky a pacientskou veřejností v České republice. Průzkum, který je svým rozsahem a zaměřením unikátní, představuje klíčový krok k rozvoji telemedicíny v ČR a nalezení optimálního modelu pro její implementaci do praxe. 

Průzkum se skládá ze dvou částí, zaměřených na specifické cílové skupiny. První část šetření se zaměřuje na zdravotnické pracovníky a mapuje jejich aktuální úroveň digitálních znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšné zavádění telemedicínských řešení do praxe. Druhá část průzkumu se věnuje postojům zdravotníků k telemedicíně a jejich případným zkušenostem s ní. 

Paralelně probíhá průzkum i mezi pacientskou veřejností. Cílem je zjistit úroveň digitální gramotnosti pacientů a jejich postoje k telemedicíně, včetně vnímání potenciálních benefitů a bariér. Získané informace pomohou lépe porozumět potřebám a očekáváním pacientů a usnadnit tak implementaci telemedicínských služeb, které budou pro pacienty snadno dostupné a užitečné. 

Výzkum FN Olomouc představuje významný milník v rozvoji telemedicíny v České republice. Získaná data poslouží jako podklad pro tvorbu strategie implementace telemedicíny, která bude zohledňovat potřeby a specifika obou cílových skupin – zdravotníků i pacientů. Na základě výsledků průzkumu bude možné nastavit efektivní komunikační strategii, navrhnout legislativní rámec pro telemedicínu, definovat způsob hodnocení a úhrad telemedicínské péče, připravit doporučené klinické postupy a v neposlední řadě realizovat pilotní projekty telemedicíny ve vybraných klinických oblastech. 

Do průzkumu se zapojí celkem 500 zdravotnických pracovníků a 1 000 zástupců pacientské veřejnosti. Sběr dat probíhá zejména online a je anonymní. Výsledky průzkumu budou zveřejněny v druhé polovině roku 2024. Průzkum pro FN Olomouc realizuje na základě veřejné zakázky společnost INBOOX CZ.